Javni poziv za polaganje testa o poznavanju bosanskog jezika

+100%-

Javni poziv za polaganje testa o poznavanju bosanskog jezika

Na osnovu člana 16. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća, člana 15. st. 14. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09), čl. 121. st. 6. i 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09) i čl. 7. Pravilnika o izdavanju sertifikata o poznavanju bosanskog jezika, Bošnjačko nacionalno vijeće, dana 23.05.2013. godine objavljuje

white

  JAVNI POZIV

ZA POLAGANJE TESTA O POZNAVANJU BOSANSKOG JEZIKA

white

I Opšte informacije

Javni poziv se upućuje svim direktorima, nastavnicima, stručnim saradnicima i vaspitačima obrazovno – vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju za dobijanje sertifikata za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku  u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Sandžaku.

white

S obzirom da od 01. 09. 2013. godine u obrazovno – vaspitnim ustanovama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju počinje nastava na bosanskom jeziku, podsjećamo da na osnovu čl. 121. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, svaki zapošljeni u obrazovno-vaspitnim ustanovama u kojima se rad obavlja na bosanskom jeziku mora imati položen ispit o poznavanju bosanskog jezika, izuzev zaposlenih koji su stekli srednje, više ili visoko obrazovanje na bosanskom jeziku.

Polaganje testa o poznavanju bosanskoga jezika na osnovu kojeg će nastavnici, stručni saradnici i vaspitači dobiti sertifikate za rad u nastavi na bosanskom jeziku, bit će organizirano u prostorijama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola počev od 27.5.2013. godine do 7.6.2013. godine. Termini polaganja testa bit će dogovoreni sa direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova. Svi drugi zainteresovani kandidati koji žele da polažu test o poznavanju bosanskog jezika i dobiju sertifikat za obavljanje obrazovno vaspitnog rada na bosanskom jeziku mogu se javiti  u Glavni ured Bošnjačkog nacionalnog vijeća i zakazati termin polaganja testa o poznavanju bosanskog jezika.

white

II Podnošenje prijave

Pravo na polaganje testa imaju svi zapošljeni u obrazovno – vaspitnim ustanovama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, kao i sva lica koja ispunjavaju zakonske uslove za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama.

Prijavu za polaganje testa kandidati koji su zaposleni podnose kod direktora obrazovno – vaspitne ustanove u kojoj je kandidat zapošljen.

Kandidati koji nisu zapošljeni u obrazovno – vaspitnim ustanovama prijavu za polaganje testa podnose lično, poštom ili elektronskom poštom Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog Vijeća na adresu 28. Novembra bb, 36300 Novi Pazar, i na adresu elektronske pošte: glavni.ured@bnv.org.rs

Prijava za polaganje testa o poznavanju bosanskog jezika obavezno sadrži ime i prezime kandidata, adresu prebivališta, datum i mjesto rođenja i stepen stručne spreme.

white

III Polaganje testa

Test o poznavanju bosanskog jezika se sastoji od pisanog rada iz oblasti pravopisa i gramatike bosanskog jezika.

Polaganje testa o poznavanju bosanskoga jezika na osnovu kojeg će nastavnici, stručni saradnici i vaspitači dobiti sertifikate za rad u nastavi na bosanskom jeziku koja će početi od 1. septembra 2013. godine bit će organizirano u prostorijama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola počev od 27.5.2013. godine do 7.6.2013. godine.

Direktor obrazovno-vaspitne ustanove će obavijestiti sve zainteresovane kandidate o terminu polaganja testa.

Svi drugi zainteresovani kandidati koji žele da polažu test o poznavanju bosanskog jezika i dobiju sertifikat za obavljanje obrazovno vaspitnog rada na bosanskom jeziku, mogu podnijeti prijavu u Glavni ured Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a o terminu polaganja testa o poznavanju bosanskog jezika će biti naknadno obaviješteni.

white

IV Izdavanje sertifikata

Pisani test ocjenjuje tročlana komisija sastavljena od univerzitetskih profesora sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

O rezultatima polaganja testa o poznavanju bosanskog jezika, Komisija će obavijestiti sve kandidate u roku od 7 dana od dana polaganja.

Sertifikat o poznavanju bosanskog jezika će biti izdat svakom kandidatu čiji pisani test bude ocijenjen sa ocjenom „položio“ i bit će dostavljen na adresu obrazovno-vaspitne ustanove ili će biti izdat u prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog Vijeća.

white

U Novom Pazaru,                                                                  Predsjednik Vijeća

23.5.2013. godine                                                           Esad Džudžević, dipl. sociolog