MAKEDONSKI IZDAVAČKI CENTAR POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA POZIVA NA SARADNJU

+100%-

MAKEDONSKI IZDAVAČKI CENTAR POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA POZIVA NA SARADNJU

Međunarodni Dan ljudskih prava Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija po prvi put u istoriji čovečanstava proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta, „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ određuje prvi član deklaracije. Nije bila pravno obavezujuća već više deo međunarodnog običajnog prava sve do Međunarodne konferencije UN o ljudskim pravima 1968. godine kada je odlučeno da deklaracija predstavlja obavezu za sve članice međunarodne zajednice. Predstavlja osnov za sve dalje donete pravno obavezujuće sporazume UN o ljudskim pravima pre svih za dva značajna međunarodna Pakta o građanskim i političkim pravima i o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba, koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, veru, jezik, ili bilo koji drugi status. U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

 

Ove 2020. godine Međunarodni dan ljudskih prava, na žalost, obeležavamo u posebnim epidemiološkim uslovima, te upravo iz tog razloga smatramo da je potrebno dodatno da se posvetimo zaštiti i promociji prava svih marginalizovanih grupa i da je potrebno mnogo veće razumevanje univerzalnosti i nedeljivosti ljudskih prava. Novinska kuća doo NIU MIIC nastoji da doprinese unapređenju tolerancije, jednakosti i ravnopravnosti i da promoviše zaštitu svih ljudskih prava. Ove godine poseban akcenat u kontekstu zaštite ljudskih prava stavljen je na zaštitu manjinskih zajednica i primenu odredaba Konvencije Saveta Evrope. Razlog za ovakvo usmerenje je ponovno formiranje i uspostavljanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava R.Srbije, kao i inicijative za donošenje Strategije za unapređenje položaja manjina i Akcionog plana za njihovo sprovođenje. Ova dva strateška dokumenta u velikoj meri mogu da obuhvate probleme manjina, i naša kuća DOO NIU MIIC će aktivno učestvovati u čitavom procesu.

 

U duhu obeležavanja ovog veoma važnog datuma, pozivamo sve zainteresovane, da nam do 20.12.2020.godine dostave svoje viđenje teme LjUDSKIH PRAVA, u tekstu do 1000 reči, poštom na adresu generala Petra Aračića 2 C, 26000 Pančevo ili, na e-poštu niumiic.srb@gmail.com ,za sve učesnike obezbeđene su nagrade u vidu naših izdanja knjiga i časopisa, dok će pojedinni, izabrani radovi biti i objavnjeni u našem mesečniku Makedonska Videlina.

 

Izvor: Makenonski izdavački centar

Foto: NS makedonske nacionalne manjine