Obuka za izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

+100%-

Obuka za izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

U okviru realizacije pete faze izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, organizovali su danas obuku o izveštavanju za predstavnike jedinica lokalnih samouprava iz Autonomne pokrajine Vojvodine, koje učestvuju u procesu izveštavanja.

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i resorni sekretar Mihalj Njilaš je u svom obraćanju istakao da je Vlada Republike Srbije usvojila Akcioni plan u martu prošle godine, a cilj ovog dokumenta je da se omogući potpuno sprovođenje u prakasi i svakodnevnom životu građana onih zakona, koji se tiču i garantuju određena prava nacionalnih manjina u našoj državi.

 

„Reč je o obavezama u sklopu poglavlja 23, koje da bi bilo zatvoreno predviđa sprovođenje, osim velikog Akcionog plana vezanog za ovo poglavlje, i dela koji se odnosi na poseban Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u celoj Srbiji“, podsetio je Njilaš. On je dodao da Vojvodina ima velika iskustva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, i da je imala aktivno učešće prilikom izrade Akcionog plana, koji se već ostvaruje u našoj pokrajini.

 

Njilaš je naveo da ovaj plan treba do kraja sprovesti i da je reč o višegodišnjem zadatku, gde i Pokrajina i lokalne samouprave imaju značajne zadatke na planu izveštavanja, koji se sprovode kvartalno i mora biti blagovremen. On je ukazao da su primetna određena zakašnjenja u ovom poslu, pa su obuke neophodne u cilju postizanja povećane efikasnosti u ovim aktivnostima.

 

Direktorka Kancelarija za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović iznela je da je jedan od problema i nedovoljan broj podataka koji stiže sa lokala.

 

„Obuka treba da omogući da se lokalne samouprave upoznaju sa najoptimalnijim i najefikasnijim načinom izveštavanja, principima prikupljanja i analizom podataka i unificiranja izveštaja. Akcioni plan sadrži 11 poglavlja i 115 različitih aktivnosti, koje predstavljaju mere implementacije i od značaja su za prava naših građana koji su pripadnici nacionalnih manjina na teritoriji cele Srbije“, istakla je direktorka Paunović.

 

Ona je navela da je u ovom prvom ciklusu obuka obuhvaćeno 72 opštine u Srbiji, od čega je 41 na teritoriji AP Vojvodine. Navela je da našu državu očekuje i novi izveštaj za Okvirnu konvenciju Saveta Evrope o pravima nacionalnih manjina i čitav izveštaj države bazira se na lokalu, odnosno šta su jedinice lokalne samouprave u Srbije uradile, pa se ovo može posmatrati i kao deo pripremnih aktivnosti u sklopu tog posla.

 

Kompleksno koncipiran i sveobuhvatan, Akcioni plan i njegovo sprovođenje iziskuju saradnju mnoštva institucija na svim nivoima javne uprave. Koliko je to obiman posao govori pre svega podatak da je više od stotinu različitih institucija, ustanova i organa vlasti na svim nivoima uključeno u realizaciju Akcionog plana. Zbog toga su saradnja i pravovremeno, tačno i precizno izveštavanje o realizaciji Akcionog plana imperativ u sprovođenju politike unapređenja ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji.

 

Jedinice lokalne samouprave sa značajnim udelom pripadnika nacionalnih manjina u strukturi stanovništva posebno su značajne u smislu realizacije aktivnosti utvrđenih Akcionim planom. Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da se u tim, nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave osniva savet za međunacionalne odnose, kao samostalno radno telo, koje čine predstavnici srpskog naroda i nacionalnih manjina. Na teritoriji AP Vojvodine ukupno je 39 takvih jedinica lokalne samouprave. Osnovna uloga Saveta je da na teritoriji određene jedinice lokalne samouprave razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti. Upravo zbog toga, predstavnici navedenih lokalnih samouprava i jesu uključeni u proces realizacije Akcionog plana.

 

Izvor: Pokrajinska vlada

 

Kategorije: Sedam dana