ODRŽANA KONFERENCIJA O UTICAJU MANJINSKIH UPRAVA, SAMOUPRAVA I ORGANIZACIJA

+100%-

ODRŽANA KONFERENCIJA O UTICAJU MANJINSKIH UPRAVA, SAMOUPRAVA I ORGANIZACIJA

Centar za regionalizam, nevladina udruga iz Novog Sada, organizirala je konferenciju 26. novembra 2020. godine pod nazivom Utjecaj manjinskih uprava – samouprava – organizacija na proces donošenja odluka na svim razinama vlasti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U ime Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji na konferenciji je sudjelovao Darko Baštovanović, međunarodni tajnik HNV-a.

Konferencija, međuregionalnog karaktera, organizirana je uz potporu njemačke Zaklade „Hans Seidel Stiftung“ s podružnicom iz Beograda. Okupila je predstavnike manjinskih samouprava i organizacija iz navedenih država, predstavnike državnih institucija zaduženih za nacionalne manjine, diplomaciju, djelatnike u području društvenih znanosti i predstavnike medija. Glavni je cilj bio sagledavanje utjecaja koje manjinske organizacije, bilo da se radi o tijelima formiranim od strane države ili pak civilnome sektoru, mogu imati na kreiranje javnih politika te na koji se način modeli aktualne participacije manjina mogu unaprijediti.

U kontekstu Republike Srbije velika je pozornost bila posvećena aktualnoj situaciji uključivanja pripadnika manjina u procese donošenja odluka, stvaranju novih perspektiva za participaciju manjina, kao i stvaranju novoga institucionalnoga okvira za upravljanje multikulturalnim procesima u državi. Kao o jednom od noviteta institucionalne izgradnje na konferenciji se raspravljalo i o ustrojavanju novoga Ministarstva za ljudska i manjinska prava i ulozi istoga u procesu unaprjeđenja prava nacionalnih manjina.

 „Hrvatska zajednica od novoga ministarstva ima velika očekivanja, a upravo je HNV bio jedan od najustrajnijih zagovaratelja njegovog ustrojavanja skupa s predstavnicima civilnoga sektora. Ministarstvo je bilo neophodno ustrojiti jer uslijed kompliciranih etničkih procesa i različitosti koje u Srbiji postoje, neophodno je postojanje tijela unutar izvršne vlasti koje će u cijelosti biti posvećeno unaprjeđenju prava manjinskih zajednica i koje će imati kapacitete za adekvatno upravljanje multikulturalnošću srbijanskoga društva. Moramo biti iskreni i priznati kako i dalje postoje veliki problemi kada je u pitanju zakonodavni okvir kojim se regulira položaj manjinskih samouprava, jer je nakon izmjena iz 2018. godine Zakona o nacionalnim vijećima došlo do umanjivanja ovlasti krovnih manjinskih institucija i sprječavanja političkih prvaka da sudjeluju u radu manjinskih kulturnih samouprava, što je problem jer su otklonjene pretpostavke za adekvatno sudjelovanje na mikro razinama – a to su upravo nacionalna vijeća. Shodno tome, teško mogu postojati uvjeti za adekvatno sudjelovanje na višim razinama. Na takav se način ograničavaju pretpostavke za implementaciju koncepta osnaživanja manjinskih zajednica koji je danas u europskim manjinskim politikama sve dominantniji,“ sažeo je svoje izjave s konferencije Darko Baštovanović, međunarodni tajnik HNV-a.

Izvor:HNV

Foto: HNV