Otvoreno pismo Ministarstvu pravde Republike Srbije

+100%-

Otvoreno pismo Ministarstvu pravde Republike Srbije

Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija uputila su Ministarstvo pravde Republike Srbije otvoreno pismo koje prenosimo u celosti:

 

Pre svega, neophodno je da Ministarstvo pravde dostavi jedinstven dokument koji sadrži pregledan predlog izmena. Gledajući tri predložena dokumenta koja se odnose na delove o pravosuđu, borbi protiv korupcije i osnovnim pravima jasno se uočava da su u pojedinim delovima izmene unošene u sam tekst, a u pojedinim kroz opciju track changes, što ostavlja prostora za propuštanje da se uoče izmene u bitnim aktivnostima.

 

Zbog obimnosti dokumenta, smatramo da je navedeni rok za podnošenje pisanih predloga, 8. februar 2019. godine, neadekvatan, jer ne ostavlja dovoljno vremena za detaljne komentare i analizu izmena. Održavanje okruglog stola 6. februara 2019. godine iz perspektive kratkih rokova i nepostojanja plana javne rasprave ne stvara platformu za razmenu argumenata, već puku prezentaciju revizije Akcionog plana, što ne bi trebalo da bude smisao takvog okupljanja. Napominjemo da poziv za javnu raspravu nije javno objavljen na internet prezentaciji Ministarstva pravde. Neophodno je da proces revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 bude inkluzivan, dostupan i transparentan, odnosno uključi sve relevantne aktere na transparentan i u skladu sa procedurama koje treba da odlikuju kvalitetnu javnu raspravu.

 

U skladu sa članom 36 Zakona o planskom sistemu Vlada mora doneti jasan plan javne rasprave, te ima obavezu objavljivanja izveštaja u kome se vidi da li su i na koji način sve sugestije ugrađene u predlog dokumenata javne politike, što ovom prilikom očekujemo od predlagača. Takođe, istim Zakonom se navodi i da je uz predlog dokumenta javne politike potrebno dostaviti i procenu finansijskih implikacija predloženih aktivnosti, a u suprotnom mora priložiti obrazloženje ako smatra da takva analiza nije potrebna i obavezno dostavljanje prethodno pribavljenog mišljenja organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika da takvu analizu nije bilo potrebno sprovesti.

 

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija, želi aktivno da učestvuje u procesu revizije Akcionog plana za ovo Poglavlje, budući da predstavlja skup najrelevantnijih organizacija koje se već dug niz godina bave temama obuhvaćenim Akcionim planom. Smatramo da je neophodno organizovati i posebnu sednicu RG NKEU za Poglavlje 23 sa Pregovaračkim timom i predstavnicima Ministarstva pravde na ovu temu, pre nego se dostave jasni pisani komentari na AP, kako bismo uvideli razloge za izmenu i/ili brisanje pojedinih aktivnosti.

 

U Beogradu, dana 1. februara 2019. godine

Za koordinatore Radne grupe za Poglavlje 23 i Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija

Milan Antonijević i Maja Stojanović

Kategorije: Izdvajamo, Poglavlje 23