Paunović: Posvećeni smo miru i slozi

+100%-

Intervju: Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

 

Polovinom avgusta meseca predstavili ste još jedan izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.  Ima li napretka na ovom planu?

 

Sama činjenica da smo usvojili Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji i da je u njegovu realizaciju uključeno 77 organa, preko 50 lokalnih samouprava, saveti za međunacionalne odnose i nacionalni saveti nacionalnih manjina predstavlja ogroman napretak. Od usvajanja Akcionog plana prošle su 3 godine i mi smo na svaka tri meseca prikupljali podatke i pripremali izveštaje o sprovođenju aktivnosti. Do sada je izrađeno i javno predstavljeno jedanaest izveštaja, dostavljeno je ukupno 1013 priloga, a 73% aktivnosti iz Akcionog plana u potpunosti je realizovano ili se kontinuirano realizuje. Mislim da ovi podaci govore koliki smo napredak postigli. Predsednica Vlade je od svih nas zahtevala ozbiljnost i posvećnost sprovođenju Akcionog plana i bila je uključena u svaki segment njegove realizacije.

 

Da li to znači da je pre tri godine situacija bila loša?

 

Mi smo i pre tri godine imali zakonodavni i institucionalni okvir daleko iznad evropskog  proseka. Rekla bih da smo usvajanjem i sprovođenjem Akcionog plana uspeli da podignemo obim i kvalitet sprovođenja zakona, u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, u praksi. Investiciona ulaganja u područja gde žive pripadnici nacionalnih manjina doprinela su većim mogućnostima za njihovo zapošljavanje. Na svim nivoima uspeli smo da podignemo svest o pravima pripadnika nacionalnih manjina koji žive u Srbiji. Zalaganje predsednika Vučića za mir i stabilnost u regionu, ostvarena regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i politika pomirenja snažan su oslonac sprovođenju manjinske politike u zemlji.

 

Da li lokalne samouprave učestvuju u procesu izveštavanja?

 

Lokalne samouprave aktivno učestvuju ne samo u izveštavanju, već i u sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana. Podaci koje dobijamo sa lokala doprinose jasnijoj slici šta se dešava na terenu, jer se tu najbolje prepoznaju potrebe i problemi pripadnika nacionalnih manjina. Iz izveštaja sagledavamo i kapacitete lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Sa preko 50 opština i gradova intenzivno smo sarađivali u protekle tri godine. Kada je reč o lokalnom nivou, moram da istaknem veliki značaj osnivanja i funkcionisanja lokalnih saveta za međunacionalne odnose. Praksa je pokazala da upravo ova tela, na lokalnom nivou, predstavljaju efikasan način za rešavanje međunacionalnih odnosa, a ujedno obezbeđuju i veću uključenost nacionalnih manjina u život zajednice.

 

Nacionalni saveti nacionalnih manjina su bili glasni kada su ukazivali na potrebu usvajanja Akcionog plana, da li su bili jednako aktivni i u njegovom sprovođenju?

 

Važno je da je ovaj proces transparentan i da pruža jednaku priliku za učešće svakom nacionalnom savetu koji prepoznaje značaj dijaloga i saradnje sa državom. U protekle tri godine 18 nacionalnih saveta učestvovalo je u procesu izveštavanja. Pojedini nacionalni saveti nisu dostavili nijedan izveštaj, Albanski i Crnogorski nacionalni savet, nacionalni savet Romske i Aškalijske nacionalne manjine dostavili su za tri godine samo po jedan izveštaj, Bošnjački nacionalni savet od samog početka nije želeo da bude deo ovog procesa itd. Nacionalni saveti mađarske, češke, hrvatske, slovenačke i rusinske nacionalne manjine aktivno su doprinosili procesu sprovođenja Akcionog plana i to moram da pohvalim. Veliki doprinos dala je i Koordinacija nacionalnih saveta.

 

Koje aktivnosti su predviđene za naredni period a odnose se na unapređenje manjinske politike u našoj zemlji?

 

U narednom periodu preduzećemo korake za poboljšanje interakcije između različitih zajednica koje žive u Srbiji, radićemo na promociji interkulturalnog dijaloga i uzajamnog  razumevanja. Jedan od značajnih segmenata jesu i pripreme za novi popis  stanovništva 2021. godine. Popis vidim kao priliku da podignemo svest o prednostima učešća na popisu i prikupimo nedostajuće podatke o etničkom sastavu stanovništva u Srbiji. Pored sagledavanja trenutnog stanja, ove informacije pomoćiće nam u kreiranju i praćenju novih politika u ovoj oblasti.

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava planira da u narednom periodu realizuje set obuka za predstavnike nacionalnih saveta usmerenih na unapređenje njihovih kapaciteta za upravljanjem finansijama u cilju optimalnijeg i efikasnijeg rada.

Kategorije: Izdvajamo, Sedam dana