Paunović se sastala sa Komesarom Saveta Evrope za ljudska prava

+100%-

Paunović se sastala sa Komesarom Saveta Evrope za ljudska prava

 

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije sastala se 21. februara sa Komesarom Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieksom i upoznala ga sa aktuelnim stanjem ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji s posebnim osvrtom na položaj romske i drugih osetljivih društvenih grupa.

 

Paunović je istakla da je usvajanjem nove Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine nastavljen kontinuitet u radu na obezbeđivanju boljeg kvaliteta života građanima romske nacionalnosti.

 

Kroz sprovođenje Dekade za inkluziju Roma do 2015, Srbija je postigla značajne razultate koji mogu biti korišćeni kao primer dobre prakse drugim zemaljama, ocenila je Paunović.

 

– Rešeno je pitanje ličnih dokumenata za više od 25.000 lica romske nacionalnosti. Ovaj napredak omogućen je zahvaljujući izmenama Zakona o vanparničnom postupku i sprovođenju Sporazuma između Zaštitnika građana i resornih ministarstava uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Zakonom o matičnim knjigama uređen je i postupak obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga koje se vode za područje AP Kosovo i Metohija, a u skladu s kojim je u 2015. godini izvršeno 2.919 upisa, ranije pravno nevidljivih lica romske nacionalnosti, navela je Paunović.

 

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks pohvalio je rezultate koji su ostvareni na polju obezbeđivanja ličnih dokumenata za pripadnike romske nacionalnosti.

 

Suzana Paunović, direktorka vladine Kancelarije istakla je da u školama širom Srbije radi 175 pedagoških asistenata, a da njih 35 pruža podršku deci u predškolskim ustanovama. Paunović je dodala da je primenom mera afirmativne akcije od 2003. godine na fakultete i visoke škole upisano 1.623 studenta i 6.104 srednjoškolaca. Uspostavljen je sistem praćenja redovnosti pohađanja nastave i postignuća učenika. Za učenike upisane merama afirmativne akcije obezbeđuju se i stipendije i sistem mentorstva. U srednjim školama je u poslednje dve školske godine dodeljeno 1.346 novčanih stipendija za romske učenike.

 

U oblasti zdravstvene zaštite Roma, kako navodi Paunović, rezultati rada 75 zdravstvenih medijatorki doveli su do velikog pomaka i njihov rad je jedna od najuspešnijih mera u javnim politikama preduzetim u prethodnom periodu.

 

U oblasti stanovanja prvi put je uspostavljena evidencija o broju i mestu gde se nalaze neformalna romska naselja.

 

Romi i Romkinje su prepoznati kao teže zapošljiva društvena grupa i prema njima se primenjuju mere aktivne politike zapošljavanja, realizuju se programi podsticanja samozapošljavanja, zapošljavanja uz subvencije poslodavcima u privatnom sektoru, rekla je Paunović.

 

Komesar Muižnieks se interesovao i za mere koje se preduzimaju u cilju unapređenja položaja i prava nacionalnih manjina, posebno prava u vezi  informisanja na maternjem jeziku.

 

Sastanku je prisustvovala i Aleksandra Đurović, šef Stalne misije Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana