Pokrajinski ombudsman u poseti Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine

+100%-

Pokrajinski ombudsman u poseti Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine

 

Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović sa saradnicima posetio je Nacionalni savet češke nacionalne manjine 10. februara. U delegaciji je bila i Eva Vukašinović, zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina sa kojom je ovaj nacionalni savet imao dobru saradnju od samog osnivanja. Sastanak se održao u kancelariji Saveta a goste su dočekali predsednik Jože Sivaček, Štefan Klepaček, Jaroslav Bodnar i Davorin Škornjička.

 

 

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof dr. Zoran Pavlović u toku nekoliko dana posetio je nacionalne savete nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine. Imajući u vidu nadležnosti ove institucije u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, cilj tih poseta bilo je upoznavanje sa dosadašnjim radom nacionalnih saveta u Vojvodini i razmatranje mogućnosti buduće saradnje.

 

Na početku svog mandata Ombudsman je istakao tri oblasti kojima će ova institucija u većoj meri posvetiti pažnju. To su produkcija za decu na jezicima nacionalnih manjina neprofitnog karaktera, učešće žena u nacionalnim savetima i organizacija okruglih stolova o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina.

 

Oko prve teme naglašen je problem finansiranja produkcije štampanih i elektronskih sadržaja, za koje nacionalni savet izmenama Zakona ne može da konkuriše za sredstva kod republičkih i pokrajinskih organa. Gosti su u toku razgovora izložili neke ideje i predloge za rešenje te situacije. Mogućnost da deca budu vidljiva u medijima, ne samo kao njihova tema i konzumenti tih produkcija, već i da aktivno učestvuju u procesu njihovog stvaranja jeste imperativ, stav je Pokrajinskog ombudsmana. Njegov predlog je takođe da svaka nacionalna zajednica obezbedi svojim najmlađima bar jedan časopis godišnje na jeziku manjine u kome bi se između ostalih našli i njihovi radovi.

 

O učešću žena u radu Nacionalnih saveta razgovarano je i prilikom ranijih poseta, te je i ovog puta potvrđeno da Nacionalni savet češke manjine spada u dobro organizovane i po tom pitanju.

 

Ombudsman je najavio održavanje okruglih stolova na kojima će posebno biti reči o pravima nacionalnih manjina i skrenuta pažnja na nepovoljan odnos lokalnih samouprava prema manjinama na njihovom području i nizom problema u komunikaciji i nesenzibilnosti vlasti na manjinska pitanja. U tom smislu istaknuta je važnost obavljanja nadležnosti nacionalnih saveta u punom obimu, odnosno u sve četiri oblasti – obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, koje takođe obavlja i Nacionalni savet Čeha.

 

Deo razgovora bio je posvećen inicijativi za izmenu i dopunu Zakona o nacionalnim savetima za koje na vreme treba dati predloge, kao i skoroj izmeni Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

 

Ombudsman je takođe pomenuo ideju o osnivanju biblioteke manjinskih izdanja, koja bi bila u okviru te institucije, ali ne bi predstavljala klasični fond knjiga, već bi bila svojevrsan kaleidoskop pisane reči na jezicima manjina.

 

Dogovoreno da se dostave predlozi za nastavak i eventualno proširenje dosadašnje saradnje, koja je ocenjena kao veoma dobra. Pokrajinski ombudsman je izjavio da ova institucija „pruža ruku“ nacionalnim zajednicama i spremna je da u svim aspektima svog delovanja pomogne radu Nacionalnog saveta i svim pripadnicima češke manjine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

 

Izvor: Češki nacionalni savet