Primedbe Saveza jevrejskih opština, nemačke, češke i slovenačke manjine

+100%-

 

Izložene primedbe motivisane su brigom malobrojnih nacionalnih manjina, čiji je broj u opadanju prema analizi demografskih trendova, da će u budućnosti pasti ispod nivoa arbitrarno određenog diskriminacionog broja “reprezentativnosti“, pa će time izgubiti svaku pažnju Države i podršku naporu da održi nacionalni identitet, čime bi, pasivno, bio ubrzan proces asimilacije, alijenacije i potpunog nestanka.

 

Drugi značajan segment na koji upozoravamo jeste nedostupnost malobrojnim i dispergovanim nacionalnim zajednicama sistemskim i institucionalizovanim rešenjima, krojenim prema potrebama brojnih, prostorno homogenih i koncentrovanih nacionalnih manjina, koje brojem i vezanošću za matične zemlje koje graniče sa Srbijom (i u kojima postoje srpske manjine), kao i aktivnim učestvovanjem u političkom životu. Nesagledavanje nedostupnosti datih rešenja za posledicu ima neiznalaženje alternativnih, vaninstitucionalnih rešenja kao mere podrške malobrojnim, pa time i ugroženim manjinama.

 

Treći segment predstavljaju primedbe koje se tiču ne samo malobrojnih već i svih drugih nacionalnih manjina. Pored ostalih primedbi važna je i ona koja se tiče sankcionisanja nečinjenja kada je reč o članovima Zakona sa pozitivnim ili nalogodavnim sadržajem, odnosno činjenjem kada je reč o zabranjenim radnjama i postupcima. Odgovori na pitanja (laika) ko i kada pokreće postupke u slučaju kršenja Zakona, da li se to čini po službenoj dužnosti ili samo po prijavi, kojom brzinom se postupci odigravaju, da li predupređeno zastarevanje predmeta sporošću vođenja postupaka, da li je predviđeno da se zainteresovani obaveštavaju o toku postupaka, nisu jasni.

 

Dr Ruben Fuks

 

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA – SJOS

 

Kategorije: Poglavlje 23