REZULTATI JAVNOG KONKURSA BNV ZA PROJEKTE OD OPŠTEG INTERESA ZA BOŠNJAKE

+100%-

REZULTATI JAVNOG KONKURSA BNV ZA PROJEKTE OD OPŠTEG INTERESA ZA BOŠNJAKE

Bošnjačko nacionalno vijeće donijelo je odluku da podrži 22 projekta pristigla na Javnom konkursu za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju fizička i pravna lica za 2021. godinu.


Bošnjačko nacionalno vijeće je 05.02.2021. godine raspisalo Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju fizička i pravna lica na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa broj 121-09/2021 od 03.02.2021. godine. Konkurs je bio otvoren od 05.02.2021. godine do 21.02.2021. godine i na njega je pristiglo ukupno 52 prijave.


Bošnjačko nacionalno vijeće je Rješenjem broj 333-11/2021 od 11.03.2021. godine obrazovalo Komisiju za dodjelu sredstava fizičkim i pravnim licima za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa Bošnjaka. Komisija u sastavu dr. Amela Malićević – predsjednik, Selma Ikić, Amila Ćosović, Admir Smajović i Vahid Demirović je na osnovu kriterijuma navedenih u Javnom konkursu nakon izvršenog detaljnog pregleda svih pristiglih prijava sačinila preliminarnu listu izabranih projekata i istu dostavila odborima Vijeća na davanje saglasnosti. Po dobijenoj saglasnosti odbora, Komisija je Izvršnom odboru Vijeća dostavila obrazloženja i Prijedlog odluke o izboru projekata, kojim su predloženi projekti za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta Vijeća.


Prijedlog Komsije je bio da se podrži 21 projekat od ukupno pristiglih 52 projekta na Konkurs, 5 iz oblasti Obrazovanja na bosanskom jeziku, 14 iz oblasti Kulture Bošnjaka i 2 iz oblasti Službena upotreba bosanskog jezika i pisma. Ukupno 5 prijava nisu zadovoljile formalnu provjeru dokumentacije te iste nisu razmatrane i ocjenjivane. Na osnovu Prijedloga odluke o izboru projekta i uvida u prispjele projekte, Izvršni odbor Vijeća je odlučio da podrži 22 projekta.Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće
Foto: Bošnjačko nacionalno vijeće