ODRŽAN PRVI SASTANAK POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU TEKSTA PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

ODRŽAN PRVI SASTANAK POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU TEKSTA PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Prvi sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održan je 20. decembra 2021. godine u Palati Srbija. Radna grupa je sastavljena od predstavnika nadležnih institucija, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva. Radnom grupom rukovodiće Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Po potrebi i po pozivu, u radu Posebne radne grupe mogu učestvovati predstavnici drugih institucija, kao i stručnjaci, savetnici i konsultanti koji poseduju znanja relevantna za izradu ovog dokumenta.


U postupku pripreme Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina podršku pruža Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji”, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije/Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, pripremljena je „Ex post Analiza o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“ i obezbeđena je ekspertska podrška domaćih konsultanata.


Akcioni plan će biti baziran, između ostalog, na Izveštaju o napretku u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, preporukama iz Četvrtog mišljenja Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, kao i zaključcima i preporukama iz Ex-post analize o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.


 

Izvor: minljmpdd.gov.rs

Foto: minljmpdd.gov.rs