Objavljen konkurs Fondacije za otvoreno za otvoreno društvo, Srbija

+100%-

Objavljen konkurs Fondacije za otvoreno za otvoreno društvo, Srbija

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija objavila je Konkurs za podršku projektima u sledećim oblastima:

 

AKTIVIZAM GRAĐANA I DEMOKRATIZACIJA

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

 • omogućavaju direktno učešće građana i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice i đačkih parlamenata do nacionalnog nivoa) kroz organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili polu-institucionalizovane oblike učešća građana;
 • afirmišu demokratske i evropske vrednosti i doprinose unapređivanju politika i zakonodavstva u procesu evropskih integracija, sa tematskim fokusom na jačanje osnovnih demokratskih institucija i praksi, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava;
 • uspostavljaju saradnju između akademske zajednice, think-tankova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta, a u cilju otvaranja dijaloga i zagovaranja socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti naročito u oblastima zaštite socijalnih i ekonomskih prava, urbanog razvoja i tzv. digitalne revolucije;
 • podstiču demokratski angažman građana u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja javnog interesa i očuvanja javnog prostora za dijalog i aktivističko delovanje;
 • inovativnim pristupima afirmišu pluralizam i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama;
 • osnažuju slobodu izražavanja i zalažu se za demokratizaciju medijskog prostora i ravnopravne uslove rada za profesionalne medije;
 • zalažu se za očuvanje neutralnosti interneta i unapređenje digitalnih prava.

 

JAVNI INTEGRITET I BORBA PROTIV KORUPCIJE

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

 • unapređuju transparentnost, odgovornost i integritet u radu javnog sektora;
 • utiču na jačanje integriteta medijskih regulatora i javnih medijskih servisa;
 • jačaju građanski nadzor nad finansiranjem medija iz javnih izvora i prate ostvarivanje javnog interesa;
 • stavljaju u fokus poštovanje načela zaštite životne sredine u oblastima javnih nabavki, javno-privatnih partnerstava i državne pomoći;
 • testiraju i unapređuju postojeći stepen prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

ETNIČKE MANJINE I INKLUZIJA ROMA

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

 • podstiču međuetnički i međukulturni dijalog i razmenu i doprinose stvaranju društvene klime koja pogoduje višeetničkom karakteru društva;
 • stvaraju uslove za unapređenje i bolju primenu politika važnih za manjinske etničke zajednice;
 • unapređuju znanja i veštine aktera iz etničko-manjinskih zajednica o postojećim politikama i mehanizmima borbe protiv diskriminacije, kao i uslove za njihovu primenu;
 • razvijaju programe i dobru praksu koji doprinose prevenciji i zaštiti od diskriminacije Romkinja i Roma u obrazovanju;
 • podstiču angažman lokalnih romskih zajednica za delotvorno sprovođenje javnih politika koje obezbeđuju ostvarivanje prava i jednaku dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga romskoj zajednici.

 

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-tank organizacije, sindikati, mediji itd.), nacionalni saveti nacionalnih manjina, državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl. Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

 

Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje projekata prikupljenih putem konkursa je 1.100.000 USD.

 

Projekti se podnose isključivo na formularima koji se mogu preuzeti na web stranici Fondacije:

http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/konkurs-za-podršku-projektima.html

 

Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org.

 

Rok za podnošenje projekata je 2. mart 2020.

 

Izvor: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija