Paunović: Kontinuirano sprovođenje antidiskriminacione strategije i Akcionog plana

+100%-

Paunović: Kontinuirano sprovođenje antidiskriminacione strategije i Akcionog plana

Nakon održanih sastanaka u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, 12. jula je u Beogradu održan četvrti po redu sastanak povodom analiza mera i aktivnosti propisanih Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije i pratećim Akcionim planom.

 

Tim povodom, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović izrazila je očekivanje da će organizacije civilnog društva dati doprinos proceni dosadašnje Strategije protiv diskriminacije i pratećeg akcionog plana, u okviru priprema za usvajanje nove strategije iduće godine.

 

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine juna 2013. godine, Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije, izjavila je Paunović.

 

Paunović je podsetila da je 2. oktobra 2014. godine Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za primenu Strategije koji je usaglašen sa relevantnim akcionim planovima u procesu pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji (sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24).

 

Akcionim planom je propisano da će se u okviru praćenja i ocenjivanja sprovođenja Strategije, organizovati praćenje realizacije samog Akcionog plana, kao i da će Vlada obrazovati povremeno telo za praćenje njegove realizacije, istakla je Paunović.

 

Vlada je obrazovala Savet za praćenje realizacije Akcionog plana, kao povremeno radno telo Vlade, odlukom iz avgusta 2015. godine. Zadatak Saveta je da prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i da blagovremeno upozorava na izazove u izvršenju mera u okviru realizacije Akcionog plana, precizirala je Paunović.


Analiza Strategije i Akcionog plana usmerena je ka analizi broja i kvaliteta realizovanih mera i aktivnosti; funkcionisanju državnih organa i drugih organizacija zaduženih za realizaciju propisanih mera i aktivnosti; unapređenju položaja svih osetljivih grupa predviđenih Strategijom; nedostacima u sprovođenju mera i aktivnosti; efektima sprovođenja Strategije i Akcionog plana; kreiranju okvira za strukturisanje i koncipiranje nove Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za sledeći četvorogodišnji period, pri čemu će se uzeti u obzir strateški kontekst u sprovođenju politika ljudskih i manjinskih prava, prvenstveno u odnosu na sprovođenje Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kao i u odnosu na relevantne aktivnosti u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji i kreiranju okvira za strukturisanje i koncipiranje novog Akcionog plana za sprovođenje nove Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, sa imperativom unapređenja operabilnosti tog dokumenta, pri čemu će se uzeti u obzir strukturne razlike između aktuelnog Akcionog plana u odnosu na Strategiju.


 

Akcioni plan je koncipiran prema oblastima/resorima, za razliku od Strategije koja je koncipirana tako da su u fokusu osetljive društvene grupe.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva, predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i eksperti.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

 

Kategorije: Sedam dana