Konsultativni sastanak BNV sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija

+100%-

Konsultativni sastanak BNV sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr Jasmina Curić, sa saradnicima održala je 4. oktobra
sastanak na temu ravnopravnosti u obrazovanju na maternjem jeziku sa predstavnicima medija i
nevladinim organizacijama koje imaju konsultativno-participativni status u Vijeću.

 

Predstavnici NVO su na sastanku zajednički osudili postupke Ministarstva prosvjete kojim se
podstiče se i favorizuje obrazovanje na srpskom jeziku za djecu bošnjačke nacionalnosti
u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku, prvenstveno u Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju i
Novoj Varoši.

 

Predstavnici NVO su podržali napore Vijeća usmjerene na otklanjanje posljedica nastalih
diskriminacijom djece bošnjačke nacionalnosti u procesu odgoja i obrazovanja te namjere BNV da
preduzme sve raspoložive mjere kod nadležnih pravosudnih domaćih i međunarodnih institucija
kako bi zaštitili prava djeteta te individualna i kolektivna prava Bošnjaka.

 

Svi prisutni su se složili da se pri upisu djece na maternjem bosanskom jeziku u obrazovnom-
odgojnim ustanovama roditelji dovode u zabludu i stiču utisak neravnopravnosti u odnosu na roditelje koji upisuju djecu u nastavu na srpskom jeziku.

 

Prijedlog predstavnika NVO je bio da treba hitno raditi na otklanjanju problema u implementaciji
nastave na bosanskom jeziku i to na svim nivoa od lokalnih do republičkih. Predstavnici nevladinog
sektora su dodali da je naročito bitno raditi i na promjeni svijesti nastavnog kadra u školama i
roditelja o značaju nastave na maternjem bosanskom jeziku kao procesa za razvoj ličnosti koja
postaje svjesna svog nacionalnog identiteta.

 

Jedan od prijedloga predstavnika medija bio je da Bošnjačko nacionalno vijeće okupi predstavnike
bošnjačkih političkih partija i da utiče na njih da u predizbornim programima za predstojćeće izbore
uključe i dio koji se odnosi na afirmaciju nastave na bosanskom jeziku.

 

Na sastanku je konstatovana netransparentnost Ministarstva prosvjete i ostalih državnih službi koje
se bave obrazovanjem kada je riječ o prikupljanju i objavljivanju podataka koji se tiču broja djece u
nastavi na bosanskom jeziku. Također prisutni su istakli potrebu dijaloga sa Ministarstvom prosvjete
u cilju rješavanja problema u implementaciji nastave na bosanskom jeziku.

 

Svi prisutni su pohvalili napore Bošnjačkog nacionalnog vijeća usmjerene na poboljšanje kvaliteta
izvođenja nastave na bosanskom jeziku. Predsjednica Curić je pozvala predstavnike NVO i medija
da pošalju prijedloge projekata Vijeću kojima bi se afirmisala i promovisala nastava na bosanskom
jeziku.

 

Održani skup je prvi sastanak novoizabrane predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa
predstavnicima medija i nevladinog sektora, a ubuduće će biti organizirani na mjesečnom nivou.

 

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće

Kategorije: Bošnjačka zajednica